Vedtægter

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 13. april 1996.

§ 1. Foreningens navn

Crouzonforeningen i Danmark

§ 2. Foreningens formål

Arbejde til fordel for personer med Crouzon Syndrom og deres pårørende.
Udbrede kendskabet til Crouzon Syndrom.
Skabe kontakt mellem morbus Crouzon ramte familier.
Udøve rådgivende virksomhed overfor morbus Crouzon ramte familier.
Følge med i forskning og behandling af Crouzon Syndrom.
Skabe kontakt med tilsvarende udenlandske foreninger.
Optage personer med et nært beslægtet syndrom, som måtte ønske optagelse i foreningen og arbejde for disse, som beskrevet for Crouzon syndrom.

§ 3. Medlemskab og kontingent

Det tilkommer enhver som lider af Crouzon Syndrom eller et nært beslægtet syndrom og deres pårørende, at blive primært medlem af foreningen.
Det tilkommer endvidere enhver anden med interesse for foreningens arbejde at blive støttemedlem af foreningen.
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen og forfalder til betaling pr. 1. februar for løbende kalenderår.
Kontingent betales af alle medlemmer som er fyldt 15 år.
Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Udmeldelse sker med en måneds varsel. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

§ 4. Øverste myndighed

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 5. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af maj måned. Indkaldelse sker skriftlig med 21 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens primære medlemmer ønsker det. Indkaldelse sker skriftlig med 21 dages varsel og angivelse af dagsorden for mødet.
Stemmeret har alle primære medlemmer der er fyldt 15 år.
Støttemedlemmer har ikke stemmeret.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde. Afstemninger afgøres ved stemmeflertal. Fuldmagt kan gives til et andet medlem. Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet af de fremmødte. Forslaget skal fremgå af dagsordenen.

§ 6. Dagsorden

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsordenen.
3. Formandens beretning.
4. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag (disse skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

§ 7. Foreningens daglige ledelse

Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, som består af formanden og 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, således at 2 (formanden og sekretæren) afgår i år med lige årstal og 2 (næstformand og kasserer) afgår i år med ulige årstal. Genvalg kan finde sted.
Der kan vælges 1 – 4 suppleanter. Suppleanterne vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted.
Støttemedlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter den stiftende generalforsamling.
Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere arbejdsudvalg til at hjælpe med specielle opgaver.
Der udarbejdes og arkiveres referat fra alle møder. Referaterne forelægges til godkendelse ved første efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 8. Bidrag

Foreningen kan modtage bidrag af enhver art, herunder offentlige tilskud og testamentariske gaver.

§ 9. Tegningsregler

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og kasserer.

§ 10. Foreningens regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret og revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

§ 11. Foreningens opløsning

Forenings opløsning kan kun ske, hvis det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger efter regler om vedtægtsændringer.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler, efter generalforsamlingens bestemmelse, en dansk forening med et beslægtet formål eller der oprettes et legat til gavn for mennesker med Crouzon Syndrom.

Ændring af antal af suppleanter i § 7 er vedtaget på generalforsamlingen d. 8. maj 2011.